design
 Obecní úřad Vyskytná 
Vyskytná 74
394 05 Vyskytná

Tel: 565 395 254
E-mail: obec@vyskytná.cz

 Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném     přístupu k informacím. Obec Vyskytná poskytuje fyzickým i právnickým osobám na žádost informace o své činnosti a zveřejňuje další informace dle tohoto zákona. Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádné specifické podmínky a postupy neexistují.

Srozumitelnou žádost o informace stačí podat ústně, písemně či prostřednictvím telekomunikačního zařízení.Ústně (osobně, telefonicky) je možno podat žádost obvykle jen v běžné pracovní době. Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, musí sdělit zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytnout doručovací adresu. Povinný subjekt může ve složitějších záležitostech požadovat písemné podání žádosti.

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Žádost není třeba podávat na formulářích, obec Vyskytná pro poskytování informací ve smyslu citovaného zákona žádné formuláře nemá.Ze žádosti musí být zřejmé, kdo žádost podává a komu. Bez těchto údajů není podáním ve smyslu zákona, nepodléhá evidenci a bude odložena.

Každý povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli musí být na jeho žádost předpokládaná výše úhrady nákladů potvrzena. V převážné většině případů se informace poskytují bezplatně a nevyžaduje se ani poštovné.


Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být z důvodu složitosti vyhledávání prodloužena nejvýše o 10 dní. O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
 
cheap jerseys