design
 

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ OSOBÁM S TP NA ADRESE OÚ

 

Poučení:

Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. Vyskytná čp. 74, 39405 Vyskytná dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem.

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli.

Odnáška pošty

Jedná se o další možnost přebírání pošty, která je Vám doručována na adresu Obecního úřadu Vyskytná. Dle informací České pošty s.p. se jedná o neplacenou službu, při jejímž využití Vám budou zásilky adresované na  Vaše jméno a adresu Vyskytná 74, ukládány po dobu úložní doby na přepážce pošty Vyskytná. Vyzvedávat si je můžete po dobu úložní lhůty v otevíracích hodinách pošty: tj.

Po - Pá  8.00 - 9.45 hod    13.30 - 15.30 hod

Žádost o zřízení této služby je možno podat osobně na jakékoliv přepážce pošty. S sebou je potřeba přinést pouze občanský průkaz.

Fikce doručení

Při doručování dle správního řádu i občanského soudního řádu nastává tzv. "fikce doručení". Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena (uložena na poště), nevyzvedne, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty, i když si adresát písemnost fakticky nevyzvedl a nezná její obsah. Písemnost je doručena, a to se všemi právními důsledky.

V případě, že adresát prokáže, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu (např. dlouhodobý pobyt v cizině, pobyt v nemocnici) nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může v zákonem stanovených lhůtách požádat odesílající správní nebo soudní orgán o prominutí zmeškání úkonu.

JMÉNO               ČÍSLO ZÁSILKY         DOBA ULOŽENÍ

 


 
cheap jerseys